Καλντερίμι Χ2

2μηνη μαθητεία και 12ήμερο εργαστήριο στην Πλάκα Τζουμέρκων

Τεχνίτες, μηχανικοί και καλλιτέχνες, φοιτητές, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, συναντιούνται στο παλιό μονοπάτι που οδηγεί στο γεφύρι της Πλάκας.  

 

Μαθητεία Μαστόρων   -   Plaka Camp: 9/9 – 31/10

2 μήνες εργασίας και εμβάθυνσης στην παραδοσιακή τεχνική του καλντεριμιού

Εργαστήριο Πέτρινης Δόμησης   -   Plaka Workshop: 16 – 27 /10

12 μέρες πρακτικής και θεωρίας πάνω στην πέτρινη δόμηση

 

ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Αντικείμενο της εκπαιδευτικής δράσης θα είναι η πλήρης αποκατάσταση—ανασκευή του ιστορικού μονοπατιού που οδηγεί στο Γεφύρι της Πλάκας, το φθινόπωρο του 2019, όταν παράλληλα θα ολοκληρώνεται η πολυαναμενόμενη αναστήλωση του παρακείμενου ιστορικού γεφυριού. Το λιθόστρωτο αυτό καλντερίμι, μήκους 400μ (τμήματα του οποίου επισκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του περσινού εργαστηρίου πέτρινης δόμησης), έχει ανά τα χρόνια υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις ως προς την αυθεντική του μορφή καθώς και σοβαρές φθορές που το καθιστούν επισφαλές για τον περιηγητή, ενώ παράλληλα έχει σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί, προς όφελος μιας νεότερης πλακοστρωμένης διαδρομής που ακολουθεί την όχθη του Αράχθου. Εάν τα παραπάνω περιγράφουν τον προβληματικό χαρακτήρα της παρούσας κατάστασης, προδιαγράφουν συνάμα και το παραδοτέο της δράσης: το παραδοσιακό μονοπάτι, πλήρως λειτουργικό, στην αυθεντική του μορφή.

 

 

Πλάκα Τζουμέρκων, απόψεις του ιστορικού μονοπατιού που οδηγεί στο Γεφύρι της Πλάκας 

X2: ΔΥΟ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Η έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία και παράλληλα η ανάγκη περαίωσης του έργου σε εύλογο διάστημα, μας οδήγησαν στο συνδυασμό δύο διαφορετικών μεθόδων οργάνωσης. Συγκεκριμένα:

(α) Μία δίμηνη μαθητεία (Plaka camp) η οποία απευθύνεται ειδικά σε επαγγελματίες τεχνίτες, που θα εργαστούν υπό την καθοδήγηση έμπειρων μαστόρων–εκπαιδευτών, λαμβάνοντας ημερήσια αποζημίωση.

(β) ένα εντατικό εργαστήριο δώδεκα ημερών (Plaka Workshop), που απευθύνεται σε τεχνικούς, μηχανικούς και καλλιτέχνες, φοιτητές και επαγγελματίες από τον κλάδο της κατασκευής, που θα περικλείεται στη συνολική διάρκεια των δύο μηνών.

Ως συνδιοργανωτές στο εγχείρημα αυτό συμμετέχει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας, ενώ η δράση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης, υποστηρίζεται επίσημα από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ.

(Α) 2ΜΗΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΜΑΣΤΟΡΩΝ – PLAKA CAMP

Για το 2μηνο camp που θα αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της ανακατασκευής του παραδοσιακού μονοπατιού υπό την καθοδήγηση των έμπειρων μαστόρων—εκπαιδευτών, θα επιλεχθούν εννέα (9) επαγγελματίες από τον κλάδο της οικοδομής, ηλικίας κάτω των 45 ετών: έξι (6) με ενεργό παρουσία στην περιοχή της Ηπείρου και τρεις (3) από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Για τους μαθητευόμενους τεχνίτες προβλέπεται διαμονή στην περιοχή του έργου καθώς και αποζημίωση 30 ευρώ/ημέρα (συνολικά 1050 ευρώ καθαρά).

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η επιλογή μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

 · ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η μαθητεία απευθύνεται σε επαγγελματίες τεχνίτες που ήδη δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κατασκευής.

 · ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η εργασιακή εμπειρία σε λίθινες κατασκευές, η προγενέστερη επαφή με τις παραδοσιακές τεχνικές και η πιθανή συμμετοχή σε εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις,     θα συνεκτιμηθούν θετικά.

 · ΗΛΙΚΙΑ. Το κάλεσμα απευθύνεται σε υποψηφίους έως και 45 ετών.

 · ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ. Το κάλεσμα απευθύνεται σε τεχνίτες από ολόκληρη την Ελλάδα, ωστόσο  προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους από την περιοχή  των Τζουμέρκων και της             Ηπείρου.  

 

Οι εκπαιδευόμενοι—τεχνίτες θα χωριστούν σε τρεις ομάδες εργασίας των τριών ατόμων και θα κατανεμηθούν στο πεδίο, σε τρία διαφορετικά συνεργείακατά μήκος του μονοπατιού, όπου για σχεδόν δύο μήνες θα εργαστούν υπό την καθοδήγηση των τριών μαστρόρων—εκπαιδευτών. Επικεφαλής της ομάδας των εκπαιδευτών θα είναι ο Κώστας Ταρνανάς από τον Πεντάλοφο Κοζάνης, ένας από τους πλέον καταξιωμένους μάστορες—πετράδες στην Ελλάδα, ενώ πλάι του θα βρεθούν ο Γιώργος Αναστασιάδης και ο Δημήτρης Φώτης, δύο μάστορες με βαθιά γνώση και εμπειρία στις πέτρινες κατασκευές όσο και στη διαδικασία της διδασκαλίας.

Κώστας Ταρνανάς 

Δημήτρης Φώτης

Γιώργος Αναστασιάδης

(Β) 12ΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Για το εντατικό εργαστήριο των δώδεκα ημερών, προκηρύσσονται θέσεις για είκοσι επτά (27) συμμετέχοντες (σπουδαστές, ερευνητές, επαγγελματίες μηχανικοί κοκ) από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εννέα (9) από τις θέσεις αυτές δεσμεύονται ειδικά για υποψηφίους από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, στους οποίους θα δοθούν πλήρεις υποτροφίες από το κοινωφελές ίδρυμα Headley Trust, που χρηματοδοτεί μέρος της δράσης.

 

· 18 συμμετέχοντες από την Ελλάδα

· 9 συμμετέχοντες από τα Βαλκάνια

Παράλληλα, προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις εθελοντών, στους οποίους παρέχεται διαμονή και διατροφή (πρωινό, πρόγευμα και δύο πλήρη γεύματα) για το διάστημα των δώδεκα ημερών. Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις επιμελητών και μία (1) θέση διερμηνέα (ελληνικά—αγγλικά), προκειμένου να συνδράμουν τα μέλη και τους συνεργάτες του Μπουλουκιού στο συντονισμό της εκπαιδευτικής δράσης και του έργου. Και για τις τρεις αυτές θέσεις θεωρείται απαραίτητη η γνώση αγγλικών και ελληνικών, ενώ η γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί θετικά. Ως προϋπόθεση για την αίτηση εθελοντικής συμμετοχής, τίθεται η παρουσία σε κάποια από τις προηγούμενες δράσεις της ομάδας μας.

· 2 εθελοντές από την Ελλάδα (μία θέση διερμηνέα και μία θέση επιμελητή)

· 1 εθελοντής από τα Βαλκάνια (θέση επιμελητή)

 

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα ημερών, οι συμμετέχοντες θα κατανεμηθούν στα τρία συνεργεία τα οποία θα έχουν ήδη αναπτυχθεί στο πεδίο και θα εργαστούν υπό την καθοδήγηση των μαστόρων—εκπαιδευτών και με τη βοήθεια των τεχνιτών—εκπαιδευομένων.

Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι και των δύο προγραμμάτων, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις της μαστορικής γνώσης, μέσα από διαλέξεις θεωρητικού και τεχνικού περιεχομένου από έγκριτους ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως επισκέψεις σε έργα και εμβληματικούς τόπους της περιοχής, επιδείξεις και πρακτική εξάσκηση. Ανάμεσα στους εισηγητές που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, στις ημέρες των διαλέξεων συμπεριλαμβάνονται:

· ο Μανώλης Κορρές, ομότιμος καθηγητής ιστορίας αρχιτεκτονικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ

· ο Βασίλης Γκανιάτσας, καθηγητής αρχιτεκτονικών συνθέσεων & θεωρίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, διευθυντής του εργαστηρίου αρχιτεκτονικής μορφολογίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ

· ο Γιώργος Σμύρης, επίκουρος καθηγητής ιστορίας αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

· ο Αθανάσιος Κουμάντος, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εντεταλμένος λέκτορας στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

· ο Νίκος Κατσουλάκος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΜΕΚΔΕ

· ο Αινείας Οικονόμου, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός

· η Μαρία Μπαλοδήμου, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ)

· ο Χρήστος Γιαννέλος, Πολιτικός Μηχανικός Msc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ)

· ο Χρήστος Τάκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc

· η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, Εθνολόγος - Προϊσταμένη Τμήματος Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, UNESCO ICH Facilitator

Με ιδιαίτερη χαρά μπορούμε επίσης να ανακοινώσουμε πως ο David Baxter (διευθυντής των Ευρωπαϊκών έργων του Ινστιτούτου Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων (IHBC), θα είναι ένας από τους βασικούς μας συνεργάτες στο δωδεκαήμερο Εργαστήριο Πέτρινης Δόμησης, κατά τη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί μαζί μας τη γνώση και την εμπειρία του γύρω από παραδείγματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς διαμέσου της διδασκαλίας παραδοσιακών τεχνικών στην συντήρηση και την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων. Περαιτέρω, με μεγάλη ικανοποίηση μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι ο σπουδαίος Τζουμερκιώτης γλύπτης και ομότιμος καθηγητής της ΑΣΚΤ, Θεόδωρος Παπαγιάννης, που πέρσι συμμετείχε ως εισηγητής στις διαλέξεις του εργαστηρίου μας, συμφώνησε να συμβάλει στην ανασκευή του παλιού μονοπατιού, λαξεύοντας ένα μικρό αριθμό λίθων με αναφορές σε συμβολικές μορφές της ηπειρώτικης οικοδομικής παράδοσης, προκειμένου αυτοί να εγκιβωτιστούν σε επιλεγμένα σημεία στο νέο κατάστρωμα.

Λεπτομέρεια από το δάπεδο στην Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας Ιωαννίνων

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Ένας από τους άμεσους εκπαιδευτικούς στόχους της δράσης είναι να επανασυστήσει τους ντόπιους τεχνίτες στην —εν πολλοίς ξεχασμένη— παραδοσιακή τεχνική του καλντεριμιού και να αναδείξει ένα κενό γνώσης που έχει ήδη κοστίσει στο δομημένο περιβάλλον της Ηπείρου, αλλά και γενικότερα στα οικιστικά σύνολα της χώρας. Μπορούμε εδώ να σημειώσουμε ότι οι νεότερες πλακοστρώσεις των οικισμών της Ηπείρου, αποτελούν ένα οδυνηρό παράδειγμα για το πως η ελλιπής γνώση και η συνακόλουθη αδιαφορία γύρω από τα ειδικά εκείνα στοιχεία που συγκροτούν τις παραδοσιακές τεχνικές έχει ήδη αποδώσει μικρά και μεγάλα ‘εγκλήματα’ σε πολλούς χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Αντιλαμβάνεται επομένως κανείς, ότι η επένδυση στην ανάκτηση αυτής της γνώσης, από τους επαγγελματίες που σήμερα εργάζονται και κτίζουν στις περιοχές αυτές, είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την αντιστροφή αυτή της τάσης.

Ο Κώστας Ταρνανάς (αριστερά) και ο Παύλος Βήχας (δεξιά) στο εργαστήριο πέτρινης δόμησης 'Το Μπουλούκι στο Γεφύρι'

Ασφαλώς, αυτό που αποκαλούμε ‘αυθεντικό καλντερίμι’ δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια στενά τεχνική ανάλυση· παρόλα αυτά, οι τεχνικές παρατηρήσεις επί του συγκεκριμένου κάθε φορά ζητήματος, μοιάζει να αποτελούν μια ασφαλή αφετηρία για την προσέγγιση της μαστορικής γνώσης και ευρύτερα για την εμπλοκή με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τα παραδοσιακά οικιστικά σύνολα σήμερα. Υπό την έννοια αυτή, το ‘αυθεντικό καλντερίμι’ τίθεται εξίσου ως τεχνική, όσο και ως ‘τρόπος’ που αποτελεί αντικείμενο έρευνας και ερμηνείας· και για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η εργασία ‘πάνω’ στο παλιό μονοπάτι της Πλάκας, αλλά και η συνάντηση όλων —μαστόρων και τεχνιτών, μηχανικών, ερευνητών και ακαδημαϊκών δασκάλων— επί το έργο.  Μέσα από τέτοιου είδους συναντήσεις θεωρούμε πως είναι εφικτή μια επανενεργοποίηση της παραδοσιακής γνώσης και η ευρύτερη διάδοσή της, ξεκινώντας από το αρμόδιο εκείνο κοινό που οφείλει να μπορεί να την αναγνωρίσει, αν πρόκειται να τη σεβαστεί και να συμβάλει στη διατήρηση και  την εξέλιξή της.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Σημαντικό επιχείρημα για την απόφαση μας να επιστρέψουμε στην Πλάκα Τζουμέρκων αποτέλεσε η δυναμική που αναπτύχθηκε ανάμεσα στο εργαστήριο (διοργανωτές, εκπαιδευτές, συμμετέχοντες) και την τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Ως αιχμή αυτής της δυναμικής αναδείχθηκε το αίτημα της πλήρους επισκευής—αποκατάστασης του παραδοσιακού μονοπατιού. Πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα που αυθόρμητα εκφράστηκε από την κοινότητα της Πλάκας κατά την εξέλιξη της περσινής δράσης, θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο της συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας, αλλά ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών της Ηπείρου σε πρωτοβουλίες προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, η πλήρης αποκατάσταση του μονοπατιού και η απόδοσή του στη χρήση των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών, περιγράφει την κλίμακα των έργων–εργαστηρίων που ως ομάδα προσδοκούμε να αναλαμβάνουμε καθώς και το ‘βαθμό ολοκλήρωσης’ που θεωρούμε απαραίτητο, ώστε να επιτυγχάνεται ένας επαρκής αντίκτυπος στο δομημένο περιβάλλον αλλά και στην καθημερινή ζωή των κοινοτήτων στις οποίες απευθυνόμαστε. Ακόμη, σκόπιμο θεωρήσαμε να αξιοποιήσουμε τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν από την περσινή διοργάνωση, την εμπειρία και τη γνώση του συγκεκριμένου πεδίου. Τα κεκτημένα αυτά, συμπυκνώνονται στο έμψυχο δυναμικό των ενεργών μαστόρων της περιοχής με τους οποίους ήδη συνεργαστήκαμε, τους τοπικούς φορείς που στήριξαν τη δράση, καθώς και στην εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων που στηρίζει έμπρακτα τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σημαντικό κομμάτι αυτού του εγχειρήματος είναι ο συντονισμός των εργασιών του εργαστηρίου με τις εργασίες της αναστήλωσης του Γεφυριού της Πλάκας, οι οποίες αναμένεται να οδεύουν προς ολοκλήρωση το φθινόπωρο του 2019. Πέρα από τη συμβολική της διάσταση, η συγκυρία αυτή έχει ιδιαίτερη πρακτική–εκπαιδευτική αξία, αφού προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν ένα έργο κυριολεκτικά μοναδικό, καθώς —εκτός των άλλων— πρόκειται για τη μεγαλύτερη λίθινη κατασκευή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, τουλάχιστον από τα μέσα του περασμένου αιώνα, ενώ το ίδιο το γεφύρι της Πλάκας υπήρξε μέχρι την κατάρρευσή του, το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων.

Περαιτέρω, θεωρούμε ότι η ανακατασκευή του ιστορικού γεφυριού αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανοίξει δυναμικά ο διάλογος γύρω από τα ζητήματα των παραδοσιακών τεχνικών δόμησης, όχι μόνο ως μια ειδική πτυχή του κλάδου της προστασίας μνημείων και ιστορικών συνόλων, αλλά ως μια ζωντανή πρακτική και ένα ενεργό επαγγελματικό πεδίο που οφείλει να βρει τη θέση του ανάμεσα στις σύγχρονες πρακτικές του κτίζειν.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Η δράση ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ Χ2 θα διεξαχθεί από 9 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2019. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η δομή του προγράμματος προβλέπει την εκπαίδευση εννέα (9) νέων οικοδόμων που θα χωριστούν σε τρία συνεργία, κάθε ένα από τα οποία θα εργαστεί σε διαφορετικό τμήμα του μονοπατιού, υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου καταρτισμένου μάστορα—εκπαιδευτή. Όπως είναι αντιληπτό, τα συνεργεία αυτά που προβλέπεται να εργαστούν για το διάστημα των δύο μηνών, θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας και το μεγαλύτερο μέρος του έργου. Ωστόσο, εξαιρετικά σημαντική αναμένεται να είναι η επαφή των συνεργείων αυτών με τους είκοσι-επτά (27) σπουδαστές, επαγγελματίες μηχανικούς και ερευνητές που θα στελεχώσουν το εντατικό εργαστήριο των δώδεκα ημερών, το οποίο θα διεξαχθεί στο διάστημα 16 – 27 Οκτωβρίου 2019. Τοποθετούμενο στις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτωβρίου το εργαστήριο αυτό θα ‘κλείσει’ τον κύκλο του 2μηνου camp ‘ανοίγοντας’ συνάμα τις εργασίες του σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η δράση σκοπεύει να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου για δύο περίπου μήνες θα φιλοξενηθεί ο διάλογος γύρω από τις σημαντικές προκλήσεις που θέτει η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάμεσα σε πολλούς και διαφορετικούς δρώντες. Σε αυτή την προσπάθεια, όπως ήδη αναφέρθηκε έχουμε τη θετική ανταπόκριση για συνέχιση της συνεργασίας μας με το Δήμο Β. Τζουμέρκων, ο οποίος καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού, καθώς και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελεί τον έτερο συνδιοργανωτή αυτής της δράσης. Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διαδικασία αναζήτησης περαιτέρω συνεργατών και χρηματοδότησης προκειμένου το εγχείρημα αυτό να ολοκληρωθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Στην προσπάθεια αυτή, κρίσιμη υπήρξε και η στήριξη που μας παρέχει το αγγλικό ίδρυμα Headley Trust, εκπρόσωποι του οποίου θα παραβρεθούν στο διήμερο του κλεισίματος των εργασιών στις 26 και 27 Οκτωβρίου.

Ευρύτερα, πρόθεσή μας υπήρξε να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας όπως το ΕΜΠ, το Παν. Πατρών και το Παν. Ιωαννίνων, με ομάδες και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η Σουηδική ΜΚΟ Cultural Heritage without Borders, η οργάνωση Dragodid από την Κροατία και τα Άνθη της Πέτρας από τα Λαγκάδια Αρκαδίας, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο και την διεπιστημονικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Θεωρούμε πως μέσα από τέτοιες διεργασίες, μπορούν πράγματι να αναδειχθούν νέοι τεχνίτες, αλλά και νέοι μηχανικοί, οι οποίοι μέσα από τη δουλειά τους θα καλλιεργήσουν και θα αποδείξουν έμπρακτα τις δεξιότητές τους, ανοίγοντας το δρόμο για μια άλλη αντίληψη της παραδοσιακής οικοδομικής. Παράλληλα, η ενεργοποίηση μιας σειράς από τοπικούς φορείς (όπως η αυτοδιοίκηση και οι τοπικές επιχειρήσεις), στην κατεύθυνση της στήριξης τέτοιων δράσεων, μοιάζει να έχει ρόλο παιδαγωγικό, με την έννοια της ευαισθητοποίησης αλλά και της εξοικείωσης με εναλλακτικά παραδείγματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και ανάδειξης της κληρονομιάς.  Αυτή η συνολική εμπλοκή είναι άλλωστε η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα εγχειρημάτων όπως το προτεινόμενο, ωθώντας το σύνολο των εμπλεκομένων στην ανάληψη δράσης, στη σύνταξη προτάσεων και την αναζήτηση λύσεων, για τη δικαίωση μιας κληρονομιάς που όχι μόνο δεν πρέπει να χαθεί, αλλά μοιάζει να φέρει πολλές από τις απαντήσεις που σήμερα λείπουν. Στην κατεύθυνση μιας τέτοιας προσπάθειας, σχεδιάσαμε την επισκευή—αποκατάσταση του παλιού μονοπατιού για το Γεφύρι της Πλάκας,  μέσα από δύο επάλληλα εργαστήρια πέτρινης δόμησης και καλούμε όσους και όσες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

2μηνη μαθητεία μαστόρων – Plaka Camp

 • 9 Σεπτεμβρίου — 31 Οκτωβρίου 2019

 • Δευτέρα— Παρασκευή, 08:00 – 16:00

 • Εξασφαλισμένη διαμονή

 • Αποζημίωση 30 ευρώ / ημέρα

 • Πλήρης παρακολούθηση του 12ήμερου εργαστηρίου

 • Δήλωση συμμετοχής έως 22 Αυγούστου 2019

 

12ήμερο εργαστήριο πέτρινης δόμησης

 • 16 Οκτωβρίου — 27 Οκτωβρίου 2019

 • 18 συμμετέχοντες από την Ελλάδα

 • 9 συμμετέχοντες από τα Βαλκάνια

 • Κόστος συμμετοχής (περιλαμβάνει διαμονή και ημιδιατροφή)

  • 500 ευρώ

  • 350 ευρώ, για φοιτητές και ανέργους

 • 2 εθελοντές από την Ελλάδα (μία θέση διερμηνέα και μία θέση επιμελητή)

 • 1 εθελοντής από τα Βαλκάνια (θέση επιμελητή)

 • Δήλωση συμμετοχής έως 2 Σεπτεμβρίου 2019

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ